วันที่ 3 ธันวาคม 2558 นางสาวซุไหวน๊ะ สะอิ และนางสาวภาณุกา ฤทธิ์โต เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ นางสาวซาร่า กรีมี และนางสาวดวงเนตร อาลี เจ้าหน้าฝ่ายแผนและนโยบาย ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดโครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กรศาสนาเข้ากับวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีฮาลาล ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ในรูปแบบการบูรณาการการศาสนบัญญัติอิสลามเข้ากับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาลสร้างแนวทาง “ศาสนารับรอง วิทยาศาสตร์รองรับ” มีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องฮาลาลประเทศไทยต่อสาธารณะชนสังคมไทย อาเซียนไปจนถึงทั่วโลกให้รับทราบและสร้างความเชื่อมั่นต่อคุณภาพและมาตรฐานสินค้าฮาลาลของประเทศไทย อีกทั้งเพื่อประชาสัมพันธ์พัฒนาการทาง เทคโนโลยี และศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลของประเทศไทยให้ผู้สนใจที่เข้าร่วมงานได้รับทราบอีกด้วย โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจาก คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดในจังหวัดฉะเชิงเทรา 68 มัสยิด และหน่วยงานภาครัฐและผู้เข้าร่วมสัมมนา รวมทั้งสิ้น 450 คน