โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“พัฒนาบุคลากรด้านการเชือดสัตว์ให้มีความรู้ความเข้าใจด้านศาสนาอิสลาม ควบคู่ไปกับงานด้านอนามัยสัตว์ที่ถูกต้องเพื่อป้อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน” (หลักสูตร : การสร้างนักธุรกิจด้านโรงงานเชือดสัตว์)

 การเชือดสัตว์นับเป็นศาสตร์ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งทางด้านการผลิตอาหารฮาลาล เนื่องจากสัตว์บกและสัตว์ปีกที่อนุมัติในศาสนาอิสลามจำเป็นจะต้องผ่านกระบวนการเชือดอย่างถูกต้อง และถูกหลักอนามัย ดังอัลกุรอาน ในซูเราะฮฺอัลมาอิดะฮฺ อายะที่ 3 ความว่า

“ได้ถูกห้ามแก่พวกเจ้าแล้ว ซึ่งสัตว์ที่ตายเอง และเลือด และเนื้อสุกร และสัตว์ที่ถูกเปล่งนามอื่นจากอัลลอฮฺ ที่มัน (ขณะเชือด) และสัตว์ที่ถูกรัดคอตาย และสัตว์ที่ตกเหวตายและสัตว์ที่ถูกขวิดตาย และสัตว์ที่สัตว์ร้ายกัดกิน นอกจากที่พวกเจ้าเชือดกัน และสัตว์ที่ถูกเชือดบนแท่นหินบูชา และการที่พวกเจ้าเสี่ยงทายด้วยไม้ติ้ว เหล่านี้เป็นการละเมิด”  (5:3)

และในซูเราะฮฺอัลบะเกาะเราะฮฺ อายะที่ 168 ความว่า

“มนุษย์เอ๋ย!จงบริโภคสิ่งอนุมัติที่ดีๆ จากสิ่งที่อยู่ในแผ่นดิน และจงอย่างตามบรรดาก้าวเดินของชัยฏอน แท้จริงมันคือศัตรูที่ชัดแจ้งของพวกเจ้า” (2:168)

 

.

 

 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และกรมปศุสัตว์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านการเชือดสัตว์ให้มีความรู้ความเข้าใจด้านศาสนาอิสลามควบคู่ไปกับงานด้านอนามัยสัตว์ที่ถูกต้องเพื่อป้อนเข้าสู่ตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ

โครงการนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมจาก 5 จังหวัด ได้แก่ สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลาและนราธิวาส ผู้เข้าร่วมอบรมส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการด้านการการเชือดสัตว์ในพื้นที่แต่ละจังหวัดอยู่แล้ว จึงทำให้การอบรมในครั้งมีประโยชน์อย่างมากต่อผู้เข้าร่วมอบรม กอปรกับการอบรมครั้งมีเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัดแต่ละจังหวัด เข้ามาร่วมเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้เข้าร่วมอบรมของแต่ละจังหวัดอีกด้วย

 

ในการนี้นอกจากจะเป็นการสร้างประโยชน์ต่องานอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมในการส่งวัตถุดิบที่ฮาลาลและตอยยิบ(ดี สะอาด ถูกสุขลักษณะ) ลงสู่พื้นที่แล้ว ยังเป็นการส่งเสริมมาตรฐานอาหารฮาลาลของผู้ประกอบการและผู้เชือดในพื้นที่ และเตรียมพร้อมสู่ตลาดอาหารฮาลาลโลกในอนาคตอีกด้วย

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านการเชือดสัตว์ให้มีความรู้ความเข้าใจด้านศาสนาอิสลามควบคู่ไปกับงานด้านอนามัยสัตว์ที่ถูกต้องเพื่อป้อนเข้าสู่ตลาดแรงงานนี้ แบ่งเป็น 2 ช่วงการอบรม

ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่  8-11 สิงหาคม 2552

ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2552
สถานที่จัด ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดซ์ แอนด์ รีสอร์ท อ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา