วันอังคาร 20 กรกฏาคม 2553

ช่วงเวลาบรรยาย ช่วงบ่าย

13.30-14.20 น.                       บรรยาย : แนวทางการรับรองฮาลาลของคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร

และกฏหมายที่ควรรู้ โดย อาจารย์อารี วงค์บุญเกิด

14.20-15.10 น.                       บรรยาย : การชำระล้างสิ่งสกปรกตามหลักการในศาสนาอิสลามและการประยุกต์ในโรงงาน

อุตสาหกรรม โดยอิหม่ามมานิต ทองแสง

15.10-15.30 น.                       พัก ชา-กาแฟ ชมนิทรรศการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ

15.30-16.30 น.                       บรรยาย : การบูรณาการแนวทางการผลิตอาหารตามมาตราฐานอาหารฮาลาลและ

มาตราฐานอุตสาหกรรม ,วัตถุดิบ สารเจือปน และขบวนการผลิตที่พึงควรระวังในการผลิต

อาหาร โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ดะห์ลัน

 

16.30-17.00 น.                       อุลามาอ์ ขอดุอาอ์ หลังจากนั้นมอบของที่ระลึกแก่ท่าน อาจารย์อรุณ บุญชม ประธาน

กรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร(กอ.กทม.) และถ่ายรูปร่วมกัน เป็นอันเสร็จพิธี