วันอังคาร 20 กรกฏาคม 2553    ช่วงเวลาบรรยาย ช่วงเช้า
08.30-09.00 น.                       ลงทะเบียน ณ ศูนย์บริหารฯ คลองเก้า
09.00-09.15 น.                       พิธีเปิดการอบรม และอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอ่าน
09.15-09.45 น.                       บรรยาย : ความสำคัญของหะล้าล-หะรอม ตามหลักการในศาสนาอิสลาม
โดยอาจารย์ทองคำ มะหะหมัด
09.45-10.30 น.                       บรรยาย : มาตราฐานอาหารฮาลาลตามหลักสากล และการบูรณาการศาสนาและวิทยาศาสตร์เพื่อยกระดับ
มาตราฐานการผลิตอาหารฮาลาล โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ดะห์ลัน
10.30-10.45 น.                       พัก ชา-กาแฟ ชมนิทรรศการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ
10.45-12.30 น.                       บรรยายหมู่ : ปัญหาในการผลิตอาหารฮาลาลและกรณีศึกษา โดยอาจารย์ทองคำ มะหะหมัด,อาจารย์เจริญ โต๊ะมางี,
รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ดะห์ลัน ดำเนินรายการโดย ดร.วิศรุต เลาะวิถี
12.30-13.30 น.                       รับประทานอาหารกลางวัน และละหมาดดุฮุริ