ในวันที่ 27 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2558 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การพัฒนาบุคลากรในองค์กรศาสนาอิสลามในพื้นที่ให้มีความรู้ความเข้าใจการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ฮาลาลเพื่อประโยชน์ต่องานการรับรองฮาลาล” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาบุคลากรทางศาสนาอิสลามในเขตพื้นที่ต่างๆให้มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการผลิตในเชิงอุตสาหกรรมสมัยใหม่มากขึ้นสามารถเข้าใจและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เกิดความรู้ความเข้าใจการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ฮาลาลอย่างถูกต้อง เพื่อให้การรับรองฮาลาลแก่ผลิตภัณฑ์ขององค์กรศาสนาอิสลามในพื้นที่ต่างๆของประเทศเป็นไปในทิศทางเดียวกันมีความก้าวหน้าและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลสอดคล้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความก้าวหน้าและซับซ้อนมากขึ้น เพื่อให้บุคลากรจากองค์กรศาสนามีความรู้ความเข้าใจในระบบ HAL-Q System, HAL-Q Integrated Technology (HIT), HAL-Q Open Source Technology (HOST) และ Halal ICT S.I.L.K Way (Shariah-compliant ICT Logistics Kontrol) ที่พัฒนาขึ้นโดยศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ฮาลาลที่ออกจากพื้นที่ที่สานักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดที่เกี่ยวข้องและพื้นที่ในเขตความรับผิดชอบของศอ.บต.ที่ผ่านการรับรองฮาลาลจากองค์กรศาสนาในพื้นที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง จัดขึ้น ณ ห้องประชุมใหญ่ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 12 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี กิจกรรมสานสัมพันธ์ Welcoming Dinner และชี้แจงหลักสูตรของโครงการ ในวันที่ 26 เมษายน 2558

 

dsc_0388_resize

ช่วงเช้า ลงทะเบียน และพิธีเปิดการอบรม อัฐเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน


 

กล่าวรายงานโดย ดร.บรรจง ไวทยเมธา รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ


 

บรรยายเรื่อง “อนามัยสัตว์และการตรวจพิสูจน์ซากสำหรับสัตว์ที่ผ่านและไม่ผ่านกระบวนการเชือดตามศาสนบัญญัติอิสลาม” โดย รศ.ดร.นสพ.กฤษ อังคณาพน รองคณะบดีคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


 

บรรยายเรื่อง “ฮาลาลในมิติทางศาสนาและเศรษฐกิจ” โดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ประธานสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


 

การอบรมภาคสนาม “กระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล ณ ห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” โดย อาจารย์ ดร.สุกฤต ศิริขวัญพงษ์ และอาจารย์สถาพร งามอุโฆษ


 

ภาพบรรยากาศ “กระบวนการตรวจรับรองทางนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล ณ โรงครัว ภัตตาคาร ที่ได้รับการวางระบบ HAL-Q”