ที่ผ่านมาศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ดำเนินงานภายใต้การบริหารงานโดยความอนุเคราะห์จากคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาโดยตลอด  ต่อมาศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ดำเนินงานอย่างเป็นเอกเทศน์ โดยขึ้นตรงกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันพบว่าทางศูนย์ฯ ประสบกับปัญหาด้านการบริหารงานต่างๆ เนื่องจากบุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎระเบียบทางราชการ และระบบการทำงานต่างๆ กอร์ปกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ออกนอกระบบ ทางศูนย์ฯ มีความจำเป็นต้องบริหารงานตามกฎระเบียบของจุฬาฯอย่างถูกต้อง อีกทั้งปัจจุบันทางศูนย์ฯ ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กระทรวงสาธารณสุขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นอกจากนั้น ในปีนี้ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล ได้เตรียมการเปิดสำนักงานศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล สาขาปัตตานี เพื่อให้คำปรึกษาและวางระบบ HAL-Qในโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงเป็นศูนย์ประสานงานในการจัดอบรม การดำเนินโครงการด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลในเขตพื้นที่ภาคใต้

และในช่วงที่ผ่านมาศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลได้มีการขยายงานและเพิ่มบุคลากรเป็นจำนวนมาก บุคลากรควรเข้าใจในหน้าที่ และระบบการทำงานอย่างถูกต้อง จัดสรรตำแหน่งให้ชัดเจน เข้าใจถีงเป้าหมาย พันธกิจ และวิสัยทัศน์ขององค์กร ได้เรียนรู้ลักษณะงานของแต่ละฝ่ายรวมถึงสร้างโอกาสและความคุ้นเคย  ให้มีความสามัคคีในหน่วยงาน ตลอดจนส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานเพื่อปรับปรุงวิธีการทำงานเพื่อเพิ่มคุณภาพงาน ช่วยให้การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย

 

ซึ่งบรรยากาศในการประชุมสัมมนาในครั้งนี้เป็นไปอย่างอบอุ่นและเต็มไปด้วยเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับการพัฒนาภายในองค์กรและการวางแผนบุคลากรให้ทำงานอย่างมีระบบภายใต้กฎระเบียบของจุฬาฯ ที่ถูกต้องรวมถึงการทำแผนยุทธศาสตร์และแผนงานประจำปี เพื่อให้บุคลากรมีความเข้าใจในภาระงาน และสามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สิ่งสำคัญเพื่อกระชับความสามัคคีภายในองค์กรให้เน้นเฟ้นมากยิ่งขึ้น