เมื่อวันอังคาร ที่ 22 เมษายน 2557 เวลา 09.00 – 12.00 น. ที่ผ่านมา กระทรวงต่างประเทศ โดยสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ โดยเจ้าหน้าที่กระทรวงฯ 4 ท่าน และนักศึกษาผู้เข้าร่วม จำนวน 35 คน เข้ามาเยี่ยมชม พร้อมรับฟังการบรรยาย ภายใต้ “โครงการรับนักศึกษาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติงาน ณ กระทรวงการต่างประเทศ ปี 2557 ภายใต้แนวคิดก้าวทันโลกด้วยไอซีทีกับกระทรวงต่างประเทศ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานของกระทรวงฯ และเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่เยาวชนมุสลิม ซึ่งจะเป็นกำลังในการวร้างความเข้าใจที่ดีต่อภาครัฐในหมู่พี่น้องชาวมุสลิมในภูมิลำเนาของตนต่อไป โดยในการบรรยาย และการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ในครั้งนี้ นำทีมโดย นางสาวมนฤดี เข็มทำ ในการให้ความรู้และร่วมแชร์ประสบการณ์ ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 12 และห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ ชั้น 11 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย