วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสำนักงานเชียงใหม่ และ กรุงเทพฯ ร่วมจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการฮาลาลทั่วราชอาณาจักร แก่ผู้ประกอบการฮาลาลในจังหวัด ขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียง โดยได้รับเกียรติจาก พ.ต.อ.สมหวัง เนตรทิพยานนท์ ประธานคณะกรรมการประจำจังหวัดขอนแก่น กล่าวให้ดารต้อนรับผู้ประกอบการ และคุณศักดิ์สิทธิ์ สิงหสุนีย์ อุตสาหกรรม จังหวัดขอนแก่น เปิดพิธีอบรมในครั้งนี้ ช่วงเช้ามีการอบรมสามหัวข้อได้แก่
“บัญญัติอิสลามว่าด้วยฮาลาลและหะรอม” โดยอาจารย์ สมหมาย ดิเจริญ “เศรษฐศาสตร์อิสลาม” โดยอาจารย์มนัส สืบสันติกุล “ฮาลาลประเทศไทยกับการส่งออก”
โดยอาจารย์สมพล รัตนาภิบาล มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 126 คน