ขณะนี้ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้ให้คำแนะนำปรึกษาอยู่ 2 ระบบ คือ    HAL-Q และ eHAL-Q VC ซึ่งทาง  บริษัท การบินไทย จำกัด ฝ่ายครัวการบินไทย  ได้ให้การตอบรับที่ดีมาก โดยให้ความสำคัญด้านคุณภาพ สุขลักษณะ และด้านความปลอดภัยของอาหารมาตลอด

ปัจจุบัน บริษัท การบินไทย จำกัด ฝ่ายครัวการบินไทย  มีพนักงานทั้งสิ้น 3,800 คน(ทั้งครัวดอนเมืองและครัวท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) ดำเนินการผลิตอาหารเพื่อบริการบนเครื่องบินของสายการบินไทยและสายการบินลูกค้า โดยผลิตอาหารให้สายการบินไทยทั้งเที่ยวบินภายในประเทศและต่างประเทศ เฉลี่ย  181  เที่ยวบินต่อวัน และผลิตอาหารสำหรับสายการบินลูกค้าต่างๆอีก 59 สายการบิน ด้วยคุณภาพมาตราฐานและโดดเด่นด้วยการสร้างสรรค์อาหารให้ได้รสชาติตามต้นตำรับจาก Chef นานาชาติ (ญี่ปุ่น, อินเดีย, ยุโรป, จีน และไทย
ผู้ให้คำปรึกษา
1) ผศ.ดร.ทิพยเนตร อริยปิติพันธ์  ที่ปรึกษาระบบ HAL-Q
2) นางสาวมนฤดี    เข็มทำ   ที่ปรึกษาระบบ HAL-Q
3) นางสาวกอบกาญจน์  นามศิริเลิศ ที่ปรึกษาระบบ HAL-Q
4) คุณศุภชัย  แก้วศิริ  ทีมงานวางระบบระบบ eHAL-Q VC
5) คุณสมโชค ใหญ่ยังยา  ทีมงานวางระบบระบบ eHAL-Q VC
6) คุณเทวินทร์    บริรักษ์  ทีมงานวางระบบระบบ eHAL-Q VC
7) คุณวีระเทศ สินเสนาะ  ทีมงานวางระบบระบบ eHAL-Q VC

รายชื่อผู้ร่วมประชุม
1. คุณสมโภชน์   สุขโรชนี  ผู้อำนวยการ
2. คุณมนัส   สืบสันติกุล     ผู้จัดการแผนก
3. คุณวัชรวุธ   ทองธเร       ผู้จัดการแผนก
4. คุณเชิดชัย   ชีรานนท์     ผู้จัดการแผนก
5. คุณวิลานี   วงศ์เชื่องทอง  Assistant Manager
6. คุณกฤติยา   วันเพ็ญ        Sr.Superviser
7. คุณสุภาพ   อาคมพิทักษ์  Sr.Superviser
8. คุณจันทร์เพ็ญ   ชีรานนท์   Sr.Superviser
9. คุณอัญชรีกร   กระแสมุข  Superviser
10. คุณสุธี   บางวิเศษ        Chef  DC 1
11. คุณกมลวรรณ   อยู่สิน   Cook 4
12. คุณนิศารัตน์   ขำทวี     Baker 5
13. คุณพัชราภรณ์   เล็กศิริรัตน์  Baker 5
14. คุณนฤชา   จัตสคราญ   กุ๊ก 5
15. คุณอาทิตย์   แซ่เล้า      Housekeeper
16. คุณมนฑิวา   ชูใจ          ผู้ควบคุมงานแม่บ้าน
17. นายสำศักดิ์   ดีไร่          ผู้ควบคุมงานแม่บ้าน