เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.30 – 16.00 น. ได้มีการจัดงานแถลงข่าว งานประชุมวิชาการและงานแสดงสินค้าฮาลาลนานาชาติ “Thailand Halal Assembly 2015” ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ระหว่างวันที่ 25-27 ธันวาคม 2558 ณ มัสยิดยามีอุลค็อยรียะห์ (บ้านครัว)

 

ตามที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานTHAILAND HALAL ASSEMBLY 2015 โดยงานดังกล่าวมีเจตนารมณ์เชิงกลยุทธ์ที่จะแสดงศักยภาพของกิจการฮาลาลประเทศไทย เพื่อให้ประชาคมโลกได้รับรู้ถึงคุณลักษณะที่โดดเด่นในระบบและกระบวนการดำเนินงาน ภายใต้หลักการศาสนารับรองและวิทยาศาสตร์รองรับ (Shariah Certifies – Halal Science Supports) อันเป็นผลให้ผลิตภัณฑ์ฮาลาลของไทยเป็นที่เชื่อถือในตลาดโลก

 

THAILAND HALAL ASSEMBLY เป็นงานด้านกิจการฮาลาลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ภายใต้สัญลักษณ์ THAILAND Diamond Halal ในงานจะมีองค์ประกอบหลากหลายมารวมกัน เพื่อนำเสนอความแตกต่างจากการจัดงานในประเทศ

1) Halal Marketing Workshop การประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาลไทยไปสู่ตลาดโลก ภายใต้หัวข้อ “Importance of Halal Branding for Export Enhancement.”

2) 1st Halal CB Convention การประชุมวิชาการนานาชาติว่าด้วยมาตรฐานฮาลาล โดยผู้เข้าร่วมจะประกอบด้วยหน่วยงานตรวจรับรองฮาลาลทั่วโลกจำนวนประมาณ 75 หน่วยงาน จากองค์การความร่วมมืออิสลามประเทศ OIC (Organisation of the Islamic Conference) ในฐานะที่ประเทศไทยเข้าไปเป็นผู้สังเกตการณ์ (Observer)

3) การประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรมและธุรกิจฮาลาล ครั้งที่ 8 HASIB 2015 (Halal Science, Industry and Business International Conference) ของศูนย์วิทยาศาสตร์
ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

การประชุมวิชาการและการแสดงสินค้านานาชาติ “Thailand Halal Assembly 2015” ปีนี้จะมีการเปิดตัวฐานข้อมูลวัตถุดิบฮาลาลใช้ชื่อว่า H4E หรือ Halal Number for E Number เป็นการเพิ่มฐานข้อมูล Halal number เพื่อเป็นช่องทางในการตัดสินใจของผู้ประกอบการที่ต้องการวัตถุดิบฮาลาล โดยปกติในอุตสาหกรรมทั่วไป ส่วนใหญ่จะรู้จัก E number แต่ในกรณีของผลิตภัณฑ์ฮาลาล จะเอา E Number มาใช้โดยตรงไม่ได้ เพราะบางตัวไม่ฮาลาล ต้องปรับปรุงข้อมูลขึ้นใหม่ เพื่อเป็นตัวขับเคลื่อนอุตสาหกรรมฮาลาล ดังนั้นจะต้องหาฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับอุตสาหกรรมฮาลาล โดยเรียกว่า H number หรือ H for E ก็คือ จะต้องเอา H เข้ามาทดแทน E ให้ได้ทั้งหมด