เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 เวลา 16.30 – 18.45น. ได้มีการจัดงานแถลงข่าว งานแสดงสินค้าฮาลาลนานาชาติเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 “Chiang Mai Halal International Fair : CHIF 2015” ณ ลานริเวอร์ พาวิลเลียน โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ จังหวัดเชียงใหม่

 

ตามที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลและองค์กรภาคศาสนาอิสลามและกลุ่มธุรกิจฮาลาล ได้จัดโครงการงานแสดงสินค้าฮาลาลนานาชาติประจำจังหวัดเชียงใหม่ 2558 ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยการจัดโครงการ Chiang Mai Halal International Fair 2015 จังหวัดเชียงใหม่จะเป็นการต่อยอดการดำเนินโครงการให้เกิดเป็นกิจกรรมประจำปี ประกอบไปด้วย โครงการ Halal Street-Hilal Town : Stage Show 2015 ถนนบ้านฮ่อ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2558 , กิจกรรม Business Matching และสัมมนาฮาลาลนานาชาติ , กิจกรรมมหกรรมแสดงสินค้าฮาลาลนานาชาติ Chiang Mai Halal International Fair 2015 และ จัดแสดงนิทรรศการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีโลกอิสลาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ผู้สนใจและผู้ประกอบการเกิดองค์ความรู้และความเข้าใจเรื่องราวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฮาลาลที่ถูกต้องตามบทบัญญัติศาสนา การสร้างช่องทางการตลาด รวมถึงการเข้าถึงแหล่งทุน พร้อมทั้งการจัดแสดงนิทรรศการ และวัฒนธรรมมุสลิม การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และสินค้าฮาลาล เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้ประกอบการรายใหม่ที่ต้องการจะแสดงสินค้าสามารถนำผลิตภัณฑ์ของตนเองมาเผยแพร่ต่อผู้สนใจต่อไป