เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 น. นายพีรวิช สุวรรณประเทศ เอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน บรูไน ดารุสลาม ( ROYAL THAI EMBASSY, BANDAR SERI BEGAWAN) ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เเละปรึกษาหารือถึงความร่วมมือด้านองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ฮาลาลที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยมี รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ นางสาวสุลิดา หวังจิ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการด้านกิจการต่างประเทศ ดร.อัชอารีย์ สุขสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการวิทยาศาสตร์ให้การต้อนรับ ทั้งนี้คาดว่าจะนำสำนักข่าวต่างประเทศเข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯในปลายเดือนพฤษภาคมนี้