เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๙/๒๕๖๐

กล้องจุลทรรศน์ confocal laser scannong_อ จำนวน 1 ชุด