ระหว่างวันที่ 11-15 มิถุนายน 2555 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“การพัฒนาบุคลากรในองค์กรศาสนาอิสลามในพื้นที่ให้มีความรู้ความเข้าใจการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ฮาลาลเพื่อประโยชน์ต่องานการรับรองฮาลาล” โดยมีอาจารย์อรุณ บุญชม  ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิด และรศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ กล่าววัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ว่า เพื่อต้องการพัฒนาบุคลากรทางศาสนาอิสลามในเขตพื้นที่ต่างๆให้มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการผลิตในเชิงอุตสาหกรรมสมัยใหม่มากขึ้น สามารถเข้าใจและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เกิดความรู้ความเข้าใจการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ฮาลาลอย่างถูกต้อง เพื่อให้การรับรองฮาลาลแก่ผลิตภัณฑ์ขององค์กรศาสนาอิสลามในพื้นที่ต่างๆของประเทศเป็นไปใน ทิศทางเดียวกันมีความก้าวหน้าและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลสอดคล้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความก้าวหน้าและซับซ้อนมากขึ้นและให้บุคลากรจากองค์กรศาสนามีความรู้ความเข้าใจในระบบ HAL-Q System, HAL-Q Integrated Technology (HIT), HAL-Q Open Source Technology (HOST) และ Halal ICT S.I.L.K Way (Shariah-compliant ICT Logistics Kontrol) ที่พัฒนาขึ้นโดยศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล การอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้ง 35 คน โดยมีคณะกรรมการประจำจังหวัดห้าจังหวัดชายแดนภาตใต้ 25 ท่าน และนักวิทยาศาสตร์ห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ 10 ท่าน เข้าร่วมการอบรม ณ อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น11-12