📣ประกาศจากรายวิชา 0298112 GEN PRIN HAL PROD
หลักการทั่วไปในการผลิตอาหารฮาลาล
ปีการศึกษา 2563/ภาคการศึกษาต้น
เปิดรับตอนเรียนที่ 2 วันจันทร์บ่าย จำนวน 200 คน
🔶ให้นิสิตเข้ากลุ่มไลน์ตาม QR code ด้านล่างนี้เพื่อติดตามข่าวสารและเนื้อหารายวิชาต่าง ๆ
👩‍🏫 นิสิตมีคำถาม สามารถติดต่ออาจารย์ ดร.อัซอารีย์ สุขสุวรรณ
ได้ทาง email: [email protected], [email protected]
📣ประกาศจากรายวิชา 0298112 GEN PRIN HAL PROD
หลักการทั่วไปในการผลิตอาหารฮาลาล
ปีการศึกษา 2563/ภาคการศึกษาต้น
เปิดรับตอนเรียนที่ 2 วันจันทร์บ่าย จำนวน 200 คน
🔶ให้นิสิตเข้ากลุ่มไลน์ตาม QR code ด้านล่างนี้เพื่อติดตามข่าวสารและเนื้อหารายวิชาต่าง ๆ
👩‍🏫 นิสิตมีคำถาม สามารถติดต่ออาจารย์ ดร.อัซอารีย์ สุขสุวรรณ
ได้ทาง email: [email protected], [email protected]
📣ประกาศจากรายวิชา 0298112 GEN PRIN HAL PROD
หลักการทั่วไปในการผลิตอาหารฮาลาล
ปีการศึกษา 2563/ภาคการศึกษาต้น
เปิดรับตอนเรียนที่ 2 วันจันทร์บ่าย จำนวน 200 คน
🔶ให้นิสิตเข้ากลุ่มไลน์ตาม QR code ด้านล่างนี้เพื่อติดตามข่าวสารและเนื้อหารายวิชาต่าง ๆ
👩‍🏫 นิสิตมีคำถาม สามารถติดต่ออาจารย์ ดร.อัซอารีย์ สุขสุวรรณ
ได้ทาง email: [email protected], [email protected]