วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ให้การต้อนรับคณะนิสิตจากศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รายวิชาสังคมเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรชีวภาพของพืช (Economic Society on plant bio-resources base) โดยมีนางสาวซูไนนี มาหะมะ เป็นผู้บรรยาย และ นางสาวอังสนา อายุเคน ผู้ให้ความรู้เพิ่มเติม ในการนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจ สถานภาพ ความต้องการ สถิติ การตลาดของอาหารและผลิตภัณฑ์ฮาลาล รวมถึงความสำคัญด้านการวิเคราะห์และการรับรองผลิตภัณฑ์ และอื่นๆ เพื่อการส่งออก