เจ้าหน้าที่สำนักงาน(เลขานุการ) 1 อัตรา

   อายุ :  เพศชายหรือหญิง อายุ 22-35 ปี
 วุฒิการศึกษา :  จบปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
 สาขาวิชา :  การจัดการทั่วไป บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 ประสบการณ์ :

 

หากมีประสบการณ์ในการทำงานหรือจบการศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างประเทศจะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด
 • ปฏิบัติงานในเวลา 7.30.น. เป็นต้นไป
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งในและองค์กรภายนอกพร้อมลงตารางนัดหมาย
 • ดูแลรายละเอียดและคัดกรองเอกสารต่างๆให้กับผู้อำนวยการพร้อมติดตามและทำรายงานสรุป
 • ร่าง และ จัดทำเอกสารราชการต่างๆ

 คุณสมบัติ :

 

 • มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการพูด ฟัง และเขียน ได้อย่างดีเยี่ยม
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะในการเจรจาเข้ากับผู้คนได้ง่าย สามารถทำงานเป็นทีมได้ มีความคล่องตัวและสามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
 • มีความขยัน อดทนสูง พร้อมเรียนรู้งานใหม่อยู่เสมอ
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันสูงได้
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft office
 สวัสดิการ :
 • ประกันสังคม,ชุดฟอร์ม,อาหารกลางวัน
 • ค่าตอบแทน 15,000 บาทขึ้นไป

สมัครงานตำแหน่งนี้ 
  ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เลขที่  254  อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   ชั้น 11-12
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330โทร. 02-218-1054 #203, โทรสาร  02-218-1105หรือส่งประวัติส่วนตัวอย่างละเอียดพร้อมรูปถ่ายหน้าตรงในประวัติส่วนตัว ได้ที่
E-mail :  [email protected]