เจ้าหน้าที่ด้านโภชนาการจากโรงพยาบาลยะลา จำนวน 12 ท่าน เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ โดยมีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางวิทยศาสตร์ฮาลาลและรับฟังการบรรยายจาก นางสาวนูรีซัน สามาลูกา นักวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลและการนำระบบบริหารจัดการเพื่อผลิตอาหารฮาลาลระบบ HAL-Q มาประยุกต์ใช้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันอังคารที่ 24  เมษายน  2555