เมื่อวันอังคาร ที่ 29 เมษายน 2557 เวลา 13.30 น. ทางศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ต้อนรับ บริษัท PCL holding เป็นบริษัทที่นำเข้าเครื่องมือที่ใช้ทางการแพทย์ และน้ำยาเคมีทางการแพทย์ ห้องปฎิบัติการทาง LAB ที่ได้เข้ามาศึกษาดูงาน ด้านการปฏิบัติงานการตรวจวิเคราะห์เนื้อสัตว์โดยเทคนิคพิเศษ โดยมีเจ้าหน้าที่ที่มาร่วมศึกษาดูงาน จำนวน 3 ท่าน คือ คุณนิตยา พันธ์บัว นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนวญการพิเศษ คุณปวีณา พานิชกุล นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ และคุณสีแพร ชูชีวา นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนวญการ โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้ให้ความรู้ และกล่าวการต้อนรับ ได้แก่ อาจารย์สุกฤต ศิริขวัญพงศ์ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการด้านห้องปฏิบัติการ นางสาวนัจวา สันติวรกุล และนางสาวเกษิณี เกตุเลขา