เมื่อวันพุธ ที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 9.00 น.เป็นต้น คุณรรินทร์ ทองมา เจ้าของแบรนด์รองเท้า O&B (โอแอนด์บี) และคุณนาเดีย ดะห์ลัน  CEO and Co-Founder บริษัท Tough & Tumble เข้าพบ รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อปรึกษาหารือ เรื่องความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล สำหรับการเตรียมความพร้อมและข้อมูลในการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์อาหารไทยในตลาดต่างประเทศ โดยการสร้างแบรนด์ด้วยเครื่องหมายคุณภาพ ที่รวมระบบความปลอดภัยอาหารและมาตรฐานฮาลาลทั้งนี้ได้นำชมห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ฮาลาล ชั้น 11 และ 13 และในเวลาถัดมาได้เยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ สำนักงานสวนหลวงสแควร์อีกด้วยค่ะ

เมื่อวันพุธ ที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 9.00 น.เป็นต้น คุณรรินทร์ ทองมา เจ้าของแบรนด์รองเท้า O&B (โอแอนด์บี) และคุณนาเดีย ดะห์ลัน  CEO and Co-Founder บริษัท Tough & Tumble เข้าพบ รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อปรึกษาหารือ เรื่องความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล สำหรับการเตรียมความพร้อมและข้อมูลในการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์อาหารไทยในตลาดต่างประเทศ โดยการสร้างแบรนด์ด้วยเครื่องหมายคุณภาพ ที่รวมระบบความปลอดภัยอาหารและมาตรฐานฮาลาลทั้งนี้ได้นำชมห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ฮาลาล ชั้น 11 และ 13 และในเวลาถัดมาได้เยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ สำนักงานสวนหลวงสแควร์อีกด้วยค่ะ

เมื่อวันพุธ ที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 9.00 น.เป็นต้น คุณรรินทร์ ทองมา เจ้าของแบรนด์รองเท้า O&B (โอแอนด์บี) และคุณนาเดีย ดะห์ลัน  CEO and Co-Founder บริษัท Tough & Tumble เข้าพบ รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อปรึกษาหารือ เรื่องความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล สำหรับการเตรียมความพร้อมและข้อมูลในการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์อาหารไทยในตลาดต่างประเทศ โดยการสร้างแบรนด์ด้วยเครื่องหมายคุณภาพ ที่รวมระบบความปลอดภัยอาหารและมาตรฐานฮาลาลทั้งนี้ได้นำชมห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ฮาลาล ชั้น 11 และ 13 และในเวลาถัดมาได้เยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ สำนักงานสวนหลวงสแควร์อีกด้วยค่ะ