เมื่อวันจันทร์ ที่ 17 มีนาคม 2558เวลา 10.30 – 12.00 น.  คณะครูและเครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จัด “โครงการบ่มเพาะต้นกล้านิสิตแพทย์”ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีวัตุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ มีกระบวนการคิดและตระหนักถึงความสำคัญในการศึกษาสาขาวิชาด้านสุขภาพ เพื่อสร้างบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะด้าน และนำความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์  โดยมี ผศ.ดร. วนิดา นพพรพันธุ์ รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ และ อาจารย์ มนัส สืบสันติกุล ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ได้ทำการบรรยายและให้ความรู้กับนักเรียนและเยี่ยมชมห้องปฏบัติการนิติวิทยาศาสตร์ในครั้งนี้  ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 12 และห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ ชั้น 11 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย