เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2554 ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ จุฬาฯ, คณบดี คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้รับเกียรติเข้าพบผู้บริหารระดับสูงสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เนื่องในวาระโอกาสใกล้วันปีใหม่ 2554 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2553

 

รายนามผู้บริหารระดับสูงสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
นายปรเมธี วิมลศิริ รองเลขาธิการ
นางสาวลดาวัลย์ คำภา รองเลขาธิการ

 

รายชื่อผู้บริหารฝ่ายศูนย์วิทยาสาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ จุฬาฯ
ผศ.ดร.วนิดา นพพรพันธุ์ คณบดี คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ
นางสาวสุลิดา หวังจิ ที่ปรึกษาด้านต่างประเทศ
นางชมนรินทร์ ดวงกาญนา เลขานุการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ
นายฐิติวัชร์ บุษบก BIHAPS