เมื่อวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2556 ทีม HAL-Q นำโดย นางสาวมนฤดี เข็มทำ นางสาวชัชรัช น่วมลมัย และนายอารี กฤษฎาธาร เดินทางไปยังบริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ “การประยุกต์ระบบ HAL-Q พร้อมระบบ SILK สำหรับการผลิตอาหารฮาลาลปลอดภัยในสถานประกอบการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันของประเทศไทยในตลาดอาหารฮาลาลอาเซียน” กับทางศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเป็นการดำเนินการในช่วงที่ 2 การอบรมในชั้นเรียนให้แก่บุคลากรระดับสูง ทีมงานพัฒนาระบบคุณภาพ และพนักงานในระดับปฏิบัติงานของบริษัท