ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมแผนงานการพัฒนาเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle: IMT-GT) ในระหว่างวันที่ 25-27 กันยายน 2555 ณ Thistle Port Dickson Resort, Port Dickson รัฐเนกรีเซมบิลัน ประเทศมาเลเซีย ซึ่งศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เป็นหน่วยงานฝ่ายเลขานุการหลักของคณะทำงานด้านผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาล แผนงาน IMT-GT