วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2560  ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน มนุษย์+ธรรม ณ มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นงานจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์กรต่อสาธารณชนและภารกิจการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม และรณรงค์สร้างความตระหนักถึงการเป็นผู้ให้และการมีจิตสาธารณะในการช่วยเหลือสังคมและเพื่อนมนุษย์โดยไม่เลือกเชื้อชาติหรือศาสนา และในเวลา 20.30 น. รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ได้บรรยายในหัวข้อ “ประชาชาติแห่งมนุษยธรรม”