ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับเชิญให้ร่วมออกบูทนิทรรศการในงาน จุฬาฯวิชาการ 2555  โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานจุฬาฯวิชาการครั้งที่ 14 ประจำปี 2555 ที่ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้แนวคิด “เสาหลักแห่งปัญญา สืบราชมรรคาพัฒนาแผ่นดิน (PILLAR OF WISDOM Following in His Majesty’s footsteps for the country’s development)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ ความก้าวหน้าทางวิชาการของคณาจารย์ นักวิจัย และนิสิตจุฬาฯ  รูปแบบงานจะนำเสนอผ่านเมือง 5 เมืองที่เป็นการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ คือ เมืองวิทยาศาสตร์สุขภาพ เมืองวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมืองสังคมศาสตร์ เมืองมนุษยศาสตร์ และเมืองสหสาขาวิชา และยังมีนิทรรศการ “เสาหลักแห่งปัญญา สืบราชมรรคาพัฒนาแผ่นดิน : ตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง” ที่ศาลาพระเกี้ยว เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ นอกจากนี้ยังมี Chula Discovery ที่นำเสนอผลงานวิจัย การคิดค้นนวัตกรรมต่างๆ และมีกิจกรรมนิสิตใน CU Lifetyle ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจอีกจำนวนมาก