ฮาลาลประเทศไทยบนเวทีฮาลาลโลก

OIC/SMIIC 11th General Meeting ณ นครอิสตันบูล ระหว่างวันที่ ๗-๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เป็นการประชุมเพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๐๑๖ การปรับระเบียบและโครงสร้างการบริหาร การพิจารณางบดุล และร่างงบประมาณรายจ่ายปี ๒๐๑๘ ตลอดจนพิจารณาปัญหาการดำเนินงาน และการสรรค์สร้างการพัฒนางานด้านมาตรฐานฮาลาลในอนาคตร่วมกัน บรรยาการสการประชุมเข้มข้นมากทีเดียว สำหรับในปี ๒๐๑๗ นี้ประเทศไทยจะเริ่มเข้าไปมีบทบาทเป็นคณะทำงานชุดต่างๆในงานวิชาการด้านมาตรฐานและมาตรวิทยามากยิ่งขึ้นการประชุมสมัชชาใหญ่นี้ จะมีปีละ ๒ ครั้ง ครั้งต่อไปเป็นช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน ๒๐๑๗