อาหารฮาลาลเป็นอาหารที่ประชากรมุสลิมทั่วโลกที่มีประมาณ 1,900 ล้านคน บริโภคอาหารชนิดนี้ตามบทบัญญัติทางศาสนา ซึ่งกลายเป็นข้อจำกัดประการหนึ่งของชาวมุสลิมที่ไม่อาจบริโภคอาหารที่ไม่ผ่านการรับรองจากองค์กรศาสนา

จากข้อจำกัดนี้ ก็อาจเป็นข้อดีหรือเป็นโอกาสให้กับประเทศไทย ซึ่งเป็นประเทศเกษตรกรรม และเป็นประเทศที่มีชาวมุสลิมที่เป็นที่ยอมรับของชาวมุสลิมทั่วโลก ที่สามารถสร้างฐานการผลิตและส่งออกไปยังตลาดประเทศมุสลิมเหล่านี้ได้ เนื่องจากเป็นเรื่องการยอมรับและความเชื่อทางหลักศาสนา เหตุผลดังกล่าวย่อมส่งผลดีต่อภาคการส่งออกของประเทศไทย อย่างไรก็ตามก็จำเป็นที่จะต้องศึกษาในด้านอุปทานสินค้าอาหารฮาลาลของประเทศไทย เช่น เนื้อสัตว์ สัตว์น้ำ ผักหรือผลไม้ ว่ามีความพร้อมเพียงพอต่อการแข่งขันระหว่างประเทศหรือไม่อย่างไร และผลิตภัณฑ์ประเภทใดของไทยมีโอกาสในการส่งออกสูง

 

อุปทานอาหารฮาลาลในไทย

การศึกษาอุปทานของอาหารฮาลาลในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเกี่ยวกับปริมาณผลิตภัณฑ์ของอาหารฮาลาล ตลอดจนปริมาณของวัตถุดิบที่ใช้สำหรับการผลิตอาหารฮาลาลประเภทต่างๆ แต่เนื่องจากบทบัญญัติทางศาสนาได้กำหนดไว้แล้วว่าผลิตภัณฑ์อาหารประเภทใดเป็นฮาลาล การระบุสินค้าฮาลาลโดยเฉพาะเนื้อสัตว์จะเป็นการยาก เนื่องจากเนื้อสัตว์ที่เป็นฮาลาลจะต้องผ่านกรรมวิธีการฆ่าตามหลักศาสนาอิสลาม ดังนั้นการระบุให้ชัดเจนว่าปริมาณการผลิตสินค้าฮาลาลโดยเฉพาะในกลุ่มเนื้อสัตว์นั้นเป็นจำนวนเท่าใด มิได้มีการแยกจัดเก็บสถิติเฉพาะไว้ ในการศึกษาครั้งนี้จึงจำเป็นต้องศึกษาปริมาณการผลิตของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดในกลุ่มที่คาดว่าจะสามารถจัดเป็นสินค้าฮาลาลได้ตามบทบัญญัติของศาสนา โดยจะทำการศึกษาจำแนกตามประเภทของสัตว์ และพืชผัก ผลไม้ ตลอดจน สินค้าเศรษฐกิจจำพวกอื่นๆ โดยเฉพาะในส่วนของสัตว์ได้ทำการศึกษาในสัตว์จำพวก โค แพะ แกะ และไก่ เพื่อพิจารณาโอกาสในการส่งออกของไทย

นอกเหนือไปจากนี้ การที่ไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม มีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ ประกอบกับมีหน่วยงานภาครัฐที่ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาการผลิตเสมอมา ย่อมส่งผลในการผลักดันให้เกิดความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าฮาลาล หรือศักยภาพการแข่งขันระดับประเทศได้มากขึ้น

การศึกษาอุปทานของอาหารฮาลาลในประเทศ มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเกี่ยวกับปริมาณผลิตภัณฑ์ของอาหารฮาลาล ตลอดจนปริมาณของวัตถุดิบที่ใช้สำหรับการผลิตอาหารฮาลาลประเภทต่างๆ

ในการศึกษาด้านอุปทานของอาหาร ที่สามารถพัฒนาให้เป็นอาหารฮาลาลในภายหน้านั้น ทำการศึกษาจำแนกตามประเภทของสัตว์ พืชผัก และผลไม้ ตลอดจนสินค้าเศรษฐกิจจำพวกอื่นๆ โดยเฉพาะในส่วนของสัตว์ได้ทำการศึกษาในสัตว์จำพวก โค แพะ แกะ และไก่

นอกเหนือไปจากนี้ การที่ไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม มีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ ประกอบกับมีหน่วยงานภาครัฐที่ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาการผลิตเสมอมา ย่อมส่งผลในการผลักดันให้เกิดความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมการผลิต หรือศักยภาพการแข่งขันระดับประเทศได้มากขึ้น

 

ขอบคุณ : www.depthai.go.th