ในวันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 9.00 น.เป็นต้นไป
ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ นำโดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล พร้อมด้วย นางสาวมนฤดี เข็มทำ ผู้อำนวยฝ่ายบริหาร และ ดร.พรพิมล มะหะหมัด หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย และหัวหน้ากลุ่มภารบริการ นิสิตปริญญาเอก
ต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.วัสสนัย วรรณธนัจฉริยา อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะวิศวกรรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าพบหารือ เกี่ยวกับ การดำเนินโครงการวิจัย เรื่อง “เทคโนโลยีชาญฉลาดสำหรับการให้โภชนบำบัดและการผลิตอาหารแบบเฉพาะเจาะจงเพื่อผู้สูงอายุในโรงพยาบาล” พร้อมแลกเปลี่ยนเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสอแนะ และประเด็นความร่วมมือกันในอนาคต
ในวันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 9.00 น.เป็นต้นไป
ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ นำโดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล พร้อมด้วย นางสาวมนฤดี เข็มทำ ผู้อำนวยฝ่ายบริหาร และ ดร.พรพิมล มะหะหมัด หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย และหัวหน้ากลุ่มภารบริการ นิสิตปริญญาเอก
ต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.วัสสนัย วรรณธนัจฉริยา อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะวิศวกรรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าพบหารือ เกี่ยวกับ การดำเนินโครงการวิจัย เรื่อง “เทคโนโลยีชาญฉลาดสำหรับการให้โภชนบำบัดและการผลิตอาหารแบบเฉพาะเจาะจงเพื่อผู้สูงอายุในโรงพยาบาล” พร้อมแลกเปลี่ยนเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสอแนะ และประเด็นความร่วมมือกันในอนาคต
ในวันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 9.00 น.เป็นต้นไป
ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ นำโดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล พร้อมด้วย นางสาวมนฤดี เข็มทำ ผู้อำนวยฝ่ายบริหาร และ ดร.พรพิมล มะหะหมัด หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย และหัวหน้ากลุ่มภารบริการ นิสิตปริญญาเอก
ต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.วัสสนัย วรรณธนัจฉริยา อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะวิศวกรรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าพบหารือ เกี่ยวกับ การดำเนินโครงการวิจัย เรื่อง “เทคโนโลยีชาญฉลาดสำหรับการให้โภชนบำบัดและการผลิตอาหารแบบเฉพาะเจาะจงเพื่อผู้สูงอายุในโรงพยาบาล” พร้อมแลกเปลี่ยนเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสอแนะ และประเด็นความร่วมมือกันในอนาคต