เมื่อวันพฤหัสบดี 28/05/52 ที่ผ่านมานำโดย ดร.บรรจง ไวทยเมธา  ผู้จัดการโครงการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาปัตตานีคุณประวีณ ประพฤติชอบ และคุณนูรีซัน สามาลูกาออกให้คำปรึกษาระบบHal-Q แก่บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด อาหารสำเร็จรูปสุไหงโก-ลก