เมื่อวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2552 ที่ผ่านมา โดย  รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้บรรยายถึงความเข้าใจในระบบ Hal – Q โดยมีดร.บรรจง ไวทยเมธา รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานปัตตานี พร้อมด้วยคุณประวีณ ประพฤติชอบ และคุณมนฤดี เข็มทำออกให้คำปรึกษาระบบ Hal-Q แก่บริษัท ปัตตานีผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด