ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่ จัดอบรมโครงการการพัฒนาผู้ประกอบการสู่พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการไทย ส่งเสริมการเปิดตลาดฮาลาลสากล โดยมี อาจารย์เรวัตร วงศ์เดอรี หัวหน้าศูนย์วิทยาศษสตร์ฮาลาล จุฬาฯ สนง.เชียงใหม่ ให้เกียรติกล่าวเปิดงานในครั้งนี้ 

ซึ่งมีการบรรยายในหัวข้อ การเขียนคอนเทนต์เพื่อสร้างคุณค่า โอกาสทางการขาย โดยนางสาวชิตาพร ประทาน เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ สนง.เชียงใหม่ และหัวข้อ เทคนิคการถ่ายภาพสินค้า โดยนางสาวมาลาริน ศรีมูลคำ เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ สนง.เชียงใหม่ และปิดท้ายด้วย หัวข้อ การสร้างร้านค้าออนไลน์ด้วย H – shop  โดยคุณทิพวรรณ ประทุมทา บริษัท โอทูโอ คอมเมิร์ซ จำกัด

ในการอบรมครั้งนี้ เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ให้แก่ ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทย ในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการที่ทำพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพที่สำคัญ ในการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ (Economic Value-added) ให้กับสินค้าและบริการ ด้วยการนํามาปรับกลยุทธ์ เข้ามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการต่อไป

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่ จัดอบรมโครงการการพัฒนาผู้ประกอบการสู่พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการไทย ส่งเสริมการเปิดตลาดฮาลาลสากล โดยมี อาจารย์เรวัตร วงศ์เดอรี หัวหน้าศูนย์วิทยาศษสตร์ฮาลาล จุฬาฯ สนง.เชียงใหม่ ให้เกียรติกล่าวเปิดงานในครั้งนี้ 

ซึ่งมีการบรรยายในหัวข้อ การเขียนคอนเทนต์เพื่อสร้างคุณค่า โอกาสทางการขาย โดยนางสาวชิตาพร ประทาน เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ สนง.เชียงใหม่ และหัวข้อ เทคนิคการถ่ายภาพสินค้า โดยนางสาวมาลาริน ศรีมูลคำ เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ สนง.เชียงใหม่ และปิดท้ายด้วย หัวข้อ การสร้างร้านค้าออนไลน์ด้วย H – shop  โดยคุณทิพวรรณ ประทุมทา บริษัท โอทูโอ คอมเมิร์ซ จำกัด

ในการอบรมครั้งนี้ เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ให้แก่ ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทย ในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการที่ทำพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพที่สำคัญ ในการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ (Economic Value-added) ให้กับสินค้าและบริการ ด้วยการนํามาปรับกลยุทธ์ เข้ามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการต่อไป

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่ จัดอบรมโครงการการพัฒนาผู้ประกอบการสู่พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการไทย ส่งเสริมการเปิดตลาดฮาลาลสากล โดยมี อาจารย์เรวัตร วงศ์เดอรี หัวหน้าศูนย์วิทยาศษสตร์ฮาลาล จุฬาฯ สนง.เชียงใหม่ ให้เกียรติกล่าวเปิดงานในครั้งนี้ 

ซึ่งมีการบรรยายในหัวข้อ การเขียนคอนเทนต์เพื่อสร้างคุณค่า โอกาสทางการขาย โดยนางสาวชิตาพร ประทาน เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ สนง.เชียงใหม่ และหัวข้อ เทคนิคการถ่ายภาพสินค้า โดยนางสาวมาลาริน ศรีมูลคำ เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ สนง.เชียงใหม่ และปิดท้ายด้วย หัวข้อ การสร้างร้านค้าออนไลน์ด้วย H – shop  โดยคุณทิพวรรณ ประทุมทา บริษัท โอทูโอ คอมเมิร์ซ จำกัด

ในการอบรมครั้งนี้ เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ให้แก่ ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทย ในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการที่ทำพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพที่สำคัญ ในการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ (Economic Value-added) ให้กับสินค้าและบริการ ด้วยการนํามาปรับกลยุทธ์ เข้ามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการต่อไป