เมื่อวันที่ 18-19 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การปนเปื้อนดีเอ็นเอสุกรในอาหารและสิ่งตัวอย่างทางชีวภาพ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาร้านอาหารฮาลาลจังหวัดสงขลา เพื่อสนับสนุนพื้นที่ในการพัฒนาร้านอาหารฮาลาลในจังหวัดสงขลา ให้ได้มาตราฐาน และเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในด้านการตรวจวิเคราะห์อาหาร โดยมีตัวแทนจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เข้าตรวจวิเคราะห์ 2 ท่าน ได้แก่ คุณสุดชฎา ศรประสิทธิ์ นักวิทยาสาสตร์การแพทย์ชำนาญพิเศษ และคุณอรอนงค์ วงเอียด นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ ณ ห้องปฏิบัติการีเอ็นเอ ชั้น 11 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย