วันพฤหัสที่ 21 พฤศจิกายน 2556 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้จัดอบรมการใช้ระบบจัดการเอกสารของ Alfresco และการใช้งานโปรแกรมรับข้อมูลข่าวสาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และก้าวทันข่าวสารที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองกรค์ในอนาคต