การอบรมระบบ HAL-Q  แก่พนักงานผู้ปฎิบัติงาน หลังการอบรมระบบ HAL-Q ในช่วงที่ 1 แก่ระดับผู้บริหาร เพื่อให้เข้าใจถึง ความสำคัญ และความจำเป็นในการวางระบบ วิธิการปฏิบัติงานเมื่อมีระบบ HAL-Q  หจก. อาหารสำเร็จรูปสุไหง-โกลก  ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับการวางระบบ HAL-Q จากทางศูนย์ฯการอบรมในครั้งนี้ ซึ่งจัดขึ้น วันที่ 19 สิงหาคม 2552  ณ  หจก. อาหารสำเร็จรูปสุไหง-โกลก ตั้งแต่เวลา 13.30 – 16.00น.  มีผู้เข้าอบรมในครั้งนี้ ประมาณ 50 คน เป็นมุสลิมประมาณ 90 %  โดยวิทยากร ดร. บรรจง ไวทยเมธา รอง ผอ. ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เป็นผู้ให้การอบรม