อธิการบดีและคณะอาจารย์จาก Universitas Muhammadiyah Yogyakatar ประเทศอินโดนีเซีย เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ และรับฟังการบรรยายงานด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลจาก รศ. ดร. วินัย  ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล พร้อมกันนั้นได้ร่วมลงนามความร่วมมือระหว่างศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับ Universitas Muhammadiyah Yogyakatar (MOU) เพื่อพัฒนาการศึกษาและงานวิจัยฮาลาล ทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ฮาลาล การพัฒนางานวิจัย งานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีฮาลาล การแลกเปลี่ยนบุคลากร อาจารย์ นิสิตนักศึกษา รวมถึงนิสิตฝึกงาน และการร่วมพัฒนาทรัพยากรบุคคลในสายงานฮาลาล เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2555