เช้าวันที่ 5 มิถุนายน 2557 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มีโอกาสต้อนรับศาสตราจารย์ ดร. ซาอิด อียาดท์  คณบดี  Prince Al Hussein bin Abdullah II School of International Studies ประเทศจอร์แดน อดีตที่ปรึกษากษัตริย์จอร์แดนพร้อมภริยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกระทรวงการต่างประเทศของไทย และได้รับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ และการทำงานร่วมกับคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ตามแนวคิด “ศาสนารับรอง วิทยาศาตร์รองรับ” โดยนางสาวสุลิดา หวังจิ  ซึ่งดร.ซาอิดมีความประทับใจเป็นอย่างมากในผลงานและการทำงานที่มุ่งสู่การทำให้มุสลิมได้บริโภคสิ่งที่ถูกต้องตามหลักศาสนา อันนำไปสู่การสร้างเสริมศรัทธา อีกทั้งต้องการที่จะมีความตกลงความร่วมมือในด้านการค้นคว้าวิจัย การแลกเปลี่ยนนักศึกษา และอื่นๆระหว่างสองสถาบัน Prince Al Hussein bin Abdullah II School of International Studies และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ความเป็นไปได้ที่จะมีห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ฮาลาลในประเทศจอร์แดน พร้อมกันนี้ได้ชมเชยประเทศไทยในการให้ความสำคัญในด้านฮาลาลแม้ประเทศจะมีชนส่วนใหญ่ไม่ใช่มุสลิม