เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2556 คณะเจ้าหน้าที่จาก JETRO หรือ Japan External Trade Organization: องค์กรส่งเสริมการค้าต่างประเทศแห่งประเทศญี่ปุ่น ประกอบด้วย Mr. Toshiharu Uki ผู้อำนวยแผนกส่งเสริมการค้า และ Mr. Ryosuke Yasuda เจ้าหน้าที่ประสานงานอาวุโส ได้เดินทางมาที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ.) เพื่อปรึกษาหารือในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกิจการฮาลาล

ทั้งนี้ รศ. ดร. วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการและผู้ก่อตั้ง ศวฮ. ได้ชี้แจงและบรรยายข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความสำคัญของฮาลาลต่อเศรษฐกิจปัจจุบัน ในฐานะเครื่องหมายการค้าที่ใหญ่และมีมูลค่ามากที่สุดชนิดหนึ่ง เพราะมีมูลค่ารวมมากกว่า 3 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ และอธิบายให้คณะผู้แทนจาก JETRO เข้าใจถึงศักยภาพของฮาลาลประเทศไทย ผ่านความร่วมมือของ 3 องค์กร คือ ศวฮ. สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย – สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด (สกอท. – สกอจ.) และสถาบันมาตรฐาน ฮาลาลแห่งประเทศไทย (สมฮท.) ซึ่งประกอบด้วยการตรวจประเมินฮาลาลอย่างเข้มข้นจากเจ้าหน้าที่จาก สกอท. และ สกอจ. และลงนามอนุมัติโดยท่านจุฬาราชมนตรีแห่งประเทศไทย อีกทั้งยังมีการสนับสนุนทางด้านวิชาการและการตรวจวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์จาก ศวฮ. และ สมฮท. ซึ่งเป็นการเน้นย้ำถึงคุณภาพของตราฮาลาลในแต่ละผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการตรวจสอบหลายขั้นตอน

ทางคณะจาก JETRO ได้ทำการสอบถาม ดร.วินัย ถึงข้อสงสัยหลายประการในเรื่องของฮาลาล เนื่องจากปัจจุบัน ผู้ประกอบการและบริษัทข้ามชาติในประเทศญี่ปุ่นเริ่มให้ความสนใจกับฮาลาลมากขึ้น ซึ่งทางญี่ปุ่นต้องการสร้างสินค้าฮาลาลที่มีคุณภาพ รับประกันคุณภาพทั้งทางหลักอนามัยและจิตวิญญาณ เพื่อให้รับกับนโยบายในการขยายตลาดไปยังประเทศมุสลิมหลายๆประเทศโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ทั้งนี้ ทาง ศวฮ. และ JETRO เห็นพ้องกันว่าความริเริ่มสนใจในด้านฮาลาลของประเทศญี่ปุ่นนั้นเป็นโอกาสที่ดีในการสร้างความร่วมมือของประเทศ non-Muslim ที่สนใจในการผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาล โดยอาจรวมกลุ่มกันเป็น Halal Forum เพื่อสร้างความร่วมมือในสนับสนุนและถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้เกี่ยวกับฮาลาลให้กับประเทศสมาชิกต่างๆเพื่อการสร้างแบรนด์ฮาลาลร่วมกันในอนาคต

นอกจากการปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกันแล้ว คณะจาก JETRO ยังได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล และห้องปฏิบัติการอนูชีววิทยาฮาลาล วันมูหะมัดนอร์ มะทา และสอบถามข้อมูลจากนักวิทยาศาสตร์จากทาง ศวฮ. และนักวิทยาศาสตร์จากมาเลเซียที่มาเข้ารับการฝึกอบรมในห้องปฏิบัติการดังกล่าวอีกด้วย

องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น หรือ JETRO ในประเทศไทยเป็นศูนย์ประสานงานหลักของเจโทรในภูมิภาคเอเชีย โดยรวบรวมข้อมูลพื้นฐานต่างๆและนำหน้าที่การกระชับความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่น ซึ่งมีส่วนผลักดันเพิ่มการนำเข้าของสินค้าไทยสู่ตลาดญี่ปุ่นและสนับสนุนการลงทุนของญี่ปุ่นในประเทศไทย