องค์กรบริหารส่วนจังหวัดยะลานำโดย คุณภูริพงศ์ พงษ์สุวรรณ์ศิริ รองนายก อบจ.ยะลา  นำคณะอิหม่าม คอเต็บ  บิหลั่น และคณะกรรมการมัสยิด จำนวน 50 ท่าน เข้าเยี่ยมกิจการและการปฏบัติงานของศูนยวิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ คุณมนัส สืบสันติกูล ที่ปรึกษาด้านกิจการสำนักงานและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2556