ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลติดตั้งครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย ได้แก่ LC-MS-MS, GC/MS, HPLC, GC, ICP, AA, FTIR, UC, Realtime-PCR ฯลฯ ให้บริการตรวจวิเคราะห์และวิจัยการปนเปื้อนที่อาจเป็นปัญหาต่อการผลิตอาหารฮาลาล ได้แก่ กรดไขมันจากสัตว์ โปรตีน/ดี.เอ็น.เอ จากสัตว์ เจลาติน แอลกอฮอล์ การปนเปื้อนของเชื้อ ฯลฯ

ขณะนี้ ห้องปฏิบัติการวิจัยและบริการ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล กำลังย้ายบ้าน สำนักงานใหม่ตั้งอยู่ที่ 254 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 11 ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพ ฯ 10330

จึงขอหยุดให้บริการตรวจวิเคราะห์และวิจัยการปนเปื้อน ในวันจันทร์ที่ 25 – วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2553 หลังจากนั้นจะเริ่มเปิดให้บริการเหมือนเดิม ณ อาคารอาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 11 ในวันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2553

แผนที่สำนักงานแห่งใหม่ >>> คลิกที่นี่