ความเป็นมา

ฮาลาลมีกฏเกณฑ์ ระบุไว้ในคัมภีร์กรุอานอย่างชัดเจน เป็นที่ยอมรับทั่วไปอีกทั้งมีการจัดทำเป็นมาตราฐานโคเด็กซ์ในปี 2543 การเสริมกระบวนการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ช่วยให้การกำหนดฮาลาลให้เป็นมาตราฐานเกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้บริโภค ศูนย์พัฒนาเทคนิคการตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนสิ่งต้องห้ามตามระบบนิติวิทยาศาสตร์และนำมาประยุกต์ใช้ตั้งแต่ปี 2538 จากนั้นพัฒนางานก้าวหน้าขึ้นเป็นลำดับกระทั่งกำเนิดเป็น “ห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล” (Halal Forensic Laboratory) ในที่สุด

 

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่ใช้ในงานบริการและวิจัย

ห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาลและวิจัยของศูนย์ติดตั้งครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์พื้นฐานและทันสมัยจำนวนกว่า 100 รายการ ในจำนวนนี้มีเครื่องมือวิทยาศาสตร์ระดับเทคโนโลยีสูงอยู่มากกว่า 20 รายการ ได้แก่

 • LC-ESI/MS (Bruker Esquire HTC)
 • FTIR (Bruker Tensor 27 with HTS-XT)
 • GC/MS-MS (Thermo, Trace GC,Polaris Q)
 • 3 GCs (Shimadzu 2010 ; Shimadzu 17A; Shimadzu 1010A)
 • 3 HPLCa (Agilent 1100 Series; Shimadzu UFLC; Shimadzu 10A)
 • 3 Ultracentrifuges (Hitachi himac CS 100; Hitachi himac CP 60E; Hitachi himac CS 150 GXL)
 • 3 centrifuges (Hitachi CF7D2; TOMY TX 201; KOBOTA 5910)
 • High-speed refrigerated centrifuges (Hitachi himac CF15R)
 • ICP-AES (Shimadzu AS-9)
 • Spectrophotometer (Hitachi U-2001)
 • Deep freezer (llshin MD DF 9017)
 • 2 RT-PCR light cycler (Roche 480ll; Roche 2.0)
 • PCR-Thermal cycler (Biometra)
 • Carbon dioxide Incubator (Contherm MTTRE 4000 Series)
 • Millipore water fillter (Milli-Q MD FMQS5VF01)
 • Etc

การให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล

 • Fatty acid profile (GC-FID, GC-MS: Lepage G and Roy CC 1984,1986)
 • Polar compounds (Minicolumn: AOAC 982.27-IUPAC 2.507)
 • Alcohol (GC-FID: AOAC 973.23)
 • Gelatin (Colorimetry: AOAC 990.26 and FTIR: in-house method)
 • DNA (Real time PCR: in-house method)
 • Proteins (LC-ESI/MS-MS: in-house method, 2D-PAGE: Gorg A et al 2000)
 • Heavy metals (ICP-AES: AOAC 984.27)

ตลอดระยะเวลา 6 ปี นับตั้งแต่ พ.ศ. 2547-2552 ศูนย์ทำการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบทั้งสิ้น 5,495 ตัวอย่าง โดยเป็นตัวอย่างที่ได้รับจาก: 1) โครงการวางระบบ HAL-Q; 2) ตัวอย่างจากการจัดส่งของสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด; 3) ตัวอย่างจากการจัดส่งของผู้ประกอบการและผู้บริโภค; 4) ตัวอย่างจากการสุ่มตรวจในตลาด ข้อมูลของการวิเคราะห์ของศูนย์ถูกนำไปใช้เพื่อการจัดทำบัญชีวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ฮาลาล-หะรอม เพื่อประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจที่ประสงค์จะนำบัญชีไปใช้ประโยชน์ในธุรกิจของตน