เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่จากหอพักนานาชาติศศนิเวศ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เข้าแนะนำตัว เยี่ยมเยียน และสวัสดีปีใหม่ รองศาสตรจารย์ ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ด้วยหอพักนานาชาติศศนิเวศเป็นหอพักที่มีความพร้อมในการให้บริการด้านที่พักที่มีความสะดวกสบาย ทั้งนี้ ทางศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลก็หวังเป็นอ

ย่างยิ่งที่จะใช้บริการ