นางจินดา  เอี่ยมพงษ์ รองผู้อำนวยการบริหารหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และคณะจำนวน 4 คน เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลและเข้าพูดคุยกับรศ.ดร.วินัย  ดะห์ลัน เพื่อรับทราบขั้นตอนการดำเนินงานและการได้รับการให้ใช้เครื่องหมายรับรองอาหารฮาลาล เนื่องจากประเทศไทยมีศักยภาพในการส่งออกอาหารไปทั่วโลก รวมถึงนโยบายภาครัฐในการสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นครัวไทยสู่ครัวโลก ในวันที่ 4 ตุลาคม 2555