วิสัยทัศน์

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้นำทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาลในระดับโลก

ปณิธาน

มุ่งพัฒนา “วิทยาศาสตร์ฮาลาล อัตลักษณ์ประเทศไทย”
“Halal Science Thailand Signature”

เหตุการณ์สำคัญ

พันธกิจ

  • วิจัยและพัฒนางานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมฮาลาล เพื่อ    การคุ้มครองผู้บริโภคมุสลิมและมิใช่มุสลิม และเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทย
  • ใช้วิทยาศาสตร์ฮาลาลเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สาขาต่างๆ นำไปสู่การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ ตลอดจนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
  • สรรสร้างวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลให้เป็นที่ยอมรับในสังคมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

เหตุการณ์สำคัญ

พ.ศ.2538
ดร.วินัย  ดะห์ลัน จัดตั้งห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ฮาลาลขึ้นในคณะ          สหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินงานด้านการคุ้มครอง          ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล

พ.ศ.2541
ได้รับมอบหมายจากคณะทำงานเฉพาะกิจด้านแนวทางฮาลาล            องค์การอาเซียน จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลอาเซียนขึ้นในคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ.2543
ดูแลงานด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลของสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร

พ.ศ.2546
13 สิงหาคม – ได้รับอนุมัติงบประมาณ 2547-49 จัดตั้ง “ห้องปฏิบัติการ กลางวิทยาศาสตร์อาหารฮาลาล” ตามมติคณะรัฐมนตรี ผ่านคณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล

พ.ศ.2547
ธันวาคม – จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอนุมัติการจัดตั้ง “ศูนย์วิทยาศาสตร์  ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” แยกออกจากคณะสหเวชศาสตร์

พ.ศ.2549
ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    ให้เป็นเลขานุการคณะทำงานด้านผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาล แผนงาน  ความร่วมมือทางเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT)

พ.ศ.2552
มีนาคม – จัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานจังหวัดปัตตานี รับผิดชอบงานในพื้นที่ห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ IMT-GT
มิถุนายน – รับรางวัล Recognition Award for Halal Achievement       จากฟิลิปปินส์
กันยายน – ดร.วินัย ดะห์ลัน ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา สาขาวิทยาศาสตร์ เป็นเกียรติยศสูงสุดจากความทุ่มเทพัฒนาวิทยาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งสาขาวิทยาศาสตร์ฮาลาลให้กับสังคมและประเทศ

พ.ศ.2554
เมษายน – รับรางวัลวิจัยชนะเลิศและรางวัลที่ 3 ในงาน World Halal Research Summit ประเทศมาเลเซีย

พ.ศ.2555
เมษายน – รับรางวัลสุดยอดนวัตกรรมด้านโลจิสติกส์ฮาลาล ในงาน World Halal Research Summit ประเทศมาเลเซีย
กรกฎาคม – จัดตั้งสำนักงานเชียงใหม่ รับผิดชอบงานในพื้นที่ภาคเหนือ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางตอนบน และงานอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS)

พ.ศ.2556
มกราคม – ทีมงานยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ Iskandar รัฐยะโฮร์      ประเทศมาเลเซีย เข้าปรึกษาหารือ ผอ.ศูนย์ฯเรื่องการพัฒนาศูนย์ฮาลาลในเขต Iskandar โดยมุ่งหวังที่จะก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางฮาลาลที่ทันสมัยที่สุดของมาเลเซีย จึงประสงค์ศึกษารูปแบบของประเทศไทย

อ่านต่อ

มีนาคม – The Jakarta Post หนังสือพิมพ์รายวันที่มียอดจำหน่ายสูงที่สุดของอินโดนิเซียตีพิมพ์บทความชื่อ “Winai Dahlan: Advancing halal science” ในคอลัมน์บุคคลหน้า 28 ของหนังสือพิมพ์ฉบับตีพิมพ์จำหน่ายวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม และบนเว็บไซต์ออนไลน์ www.thejakartapost.com ยกย่องบทบาทการเป็นผู้นำเรื่องวิทยาศาสตร์ฮาลาลของ ผอ.ศูนย์ฯสร้างความเชื่อมั่นต่อฮาลาลประเทศไทยมากขึ้น

เมษายน – ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (สกอท.) นำนักธุรกิจเอสเอ็มอีแสดงนิทรรศการในงานแสดงสินค้าฮาลาล MIHAS (Malaysia International Halal Showcase) ณ KLCC           กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย นำเสนอ ฮาลาล ประเทศไทยในรูปแบบ “ศาสนารับรอง วิทยาศาสตร์รองรับ”    การจัดบูธโดยเน้นศิลปะของไทย      มีการจัดแสดงการทำอาหารไทย ได้รับความสนใจอย่างมากและคำชื่นชมจากสื่อมวลชนของมาเลเซียในศักภาพฮาลาลไทย

เมษายน – จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศ.คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ นายกสภาฯ, ศ.นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดี) ออกข้อบังคับว่าด้วยการแบ่งหน่วยงานภายใต้สำนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2556 ลงวันที่ 19 เมษายน  โดยศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลถูก กำหนดให้เป็นศูนย์ในกำกับมหาวิทยาลัย    ที่สนับสนุนการผลิตผลผลิตหลัก ข้อ 4.21.4 หน้า 13 ข้อบังคับดังกล่าวเป็นข้อสรุปสำคัญว่าศูนย์ฯที่จัดตั้งขึ้นตามมติที่ประชุมสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันที่ 23 ธันวาคม 2547 ผ่านช่วงเวลาการปรับเปลี่ยนสถานภาพของมหาวิทยาลัยตั้งแต่การออกนอกระบบ ในปี 2551 กระบวนการจัดโครงสร้างของมหาวิทยาลัยหลายครั้ง ท้ายที่สุดศูนย์ฯมีสถานะเป็นหน่วยงานในมหาวิทยาลัยโดยสมบูรณ์

เมษายน – นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเยี่ยมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลพร้อมเป็นประธานเปิดการประชุมร่วมระหว่างฝ่ายกิจการฮาลาลไทย-มาเลเซีย (สกอท.-JAKIM) วันที่ 27 พฤษภาคม ณ สำนักงานศูนย์วิทยาศาสตร์ ฮาลาลนับเป็นการเปิดศักราชใหม่ของความร่วมมือระหว่างกิจการฮาลาลของสองประเทศ ในการนี้ท่านรัฐมนตรีกล่าวชื่นชมการดำเนินงานของ ศวฮ.จฬ.และศักยภาพการรับรองฮาลาลของประเทศไทยเป็นอย่างมาก ต่อมาในเดือนกรกฎาคม 2546  ท่านได้รับตำแหน่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์การสนับสนุนที่ให้ต่อกิจการฮาลาลของประเทศไทยของท่านเพิ่มสูงยิ่งขึ้น

พฤษภาคม – ร่วมสนับสนุน สกอท.สำนักจุฬาราชมนตรีและองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตจัดงาน Phuket Halal Andaman for Tourism ณ โรงแรมภูเก็ตเกรชแลนด์ รีสอร์ทแอนด์สปา ต.ป่าตอง อ.กระทู้ และ Phuket Halal Andaman Expo 2013 ณ   สะพานหิน อ.เมือง จ.ภูเก็ต

มิถุนายน – ผอ.ศูนย์ฯได้รับเชิญไปบรรยายพิเศษเรื่องความสำเร็จของ      ฮาลาลประเทศไทยโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสนับสนุนให้ Pehin Sri Haji Abdul Taib Mahmud มุขมนตรีรัฐซาราวัก มาเลเซีย และนักลงทุนจากประเทศเอเชียตะวันออกและ   เอเชียตะวันตกได้รับฟัง ณ โรงแรม Hilton Kuching นครกูชิง รัฐซาราวัก ประเทศมาเลเซีย ผลสำเร็จคือรัฐซาราวักแสดงความประสงค์ใช้ประเทศไทยเป็นโมเดลในการพัฒนาอุตสาหกรรม     ฮาลาลของตน ก่อนหน้านี้ ผอ.ศวฮ.จฬ.เดินทางไปบรรยายความก้าวหน้าด้านฮาลาลประเทศไทย ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นและกรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ความตื่นตัวของฮาลาลในเอเชียตะวันออกสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

มิถุนายน – ชาวศูนย์ฯทั้งสามสำนักงานจำนวน 60 คนเดินทางไปสัมมนา   ที่เกาะช้าง จ.ตราด เพื่อพัฒนาบุคลากรและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสำนักงานสาขาปัตตานี เชียงใหม่และสำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ เป็นกิจกรรมด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development)เน้นการพัฒนาประสิทธิผลความสัมพันธ์บุคลากรภายในองค์กร (Relationship Effectiveness) ควบคู่งานสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) ที่ศวฮ.จฬ.ให้ความสำคัญมากขึ้น

มิถุนายน – งบประมาณ พ.ศ.2557 ของศูนย์ฯซึ่งเสนอขอต่อรัฐบาลในปริมาณที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด ส่วนใหญ่เป็นโครงการความร่วมมือกับ สกอท.และสกอจ. ผ่านขั้นตอนกรรมาธิการงบประมาณโดยการสนับสนุนของฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัย (ศ.นพ.ภิรมย์กมลรัตนกุล อธิการบดี, รศ.ทพ.นพ.ดร.สิทธิชัย ทัดศรี รองอธิการบดีด้านแผนและพัฒนา,    ศ.ดร.เกื้อ วงศ์บุญสิน รองอธิการบดีด้านวิจัย, รศ.นพ.เจษฎา แสงสุพรรณ รองอธิการบดีด้านบริหาร ฯลฯ) สมาชิกกรรมาธิการบางท่าน ได้แก่       นายแพทย์วรรณรัตน์  ชาญนุกูล, ศ.ดร.กนก  วงศ์ตระหง่าน   อภิปรายสนับสนุนงบประมาณของศูนย์ฯอย่างน่าประทับใจ อย่างไรก็ตาม ต่อมา  ภายหลังงบประมาณกลับถูกตัดในขั้นตอนอนุกรรมาธิการ นับเป็น        ประวัติศาสตร์การตัดงบประมาณที่มากที่สุดของศวฮ.จฬ.

กรกฎาคม – จัดอบรมการพัฒนาบุคลากรด้านฮาลาลของ สกอท.และสกอจ.ทั้ง 39 แห่ง จำนวนรวมกว่า 300 คน ณ วังรีรีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดยมีนายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน

กรกฎาคม – ศูนย์ฯได้รับมอบชั้น 13 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นพื้นที่ต่อเนื่องจากชั้น 11 และ 12 เพื่อจัดสร้างเป็นห้องปฏิบัติการด้านวิทยานาโนฮาลาลและส่วนหนึ่งสนับสนุนพื้นที่ดำเนินงานแก่สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย เดิม ศูนย์ฯมีแนวโน้มจะได้รับมอบพื้นที่ชั้น 8 แทนชั้น 13 แต่ด้วยการเกื้อหนุนของมหาวิทยาลัย (ศ.นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดี, รศ.ดร.บุญไชย สถิตมั่นในธรรม รองอธิการบดีด้านกายภาพ) และศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  (รศ.ดร.ทวี วงศ์ ศรีบุรี ผู้อำนวยการ) ศูนย์ฯจึงได้รับพื้นที่ชั้น 13 แทน

สิงหาคม – เฉลิมฉลองวาระครบรอบสิบปีศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับงาน “หนึ่งทศวรรษสถาบันวิทยาศาสตร์      ฮาลาลแห่งแรกในโลก 2546- 2556: ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” (First Decade of the World First Halal Science Institution 2003-2013: The Halal Science Center, Chulalongkorn University) วันที่ 13-15 สิงหาคม พร้อมพิธีเปิดห้องปฏิบัติการอณูชีววิทยา วันมูหะมัดนอร์ มะทา วันที่ 15 สิงหาคมเพื่อยกย่องบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในการผลักดันงบประมาณ พ.ศ.2547-2549  เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ฯ ด้วยงบประมาณที่เริ่มต้นจากครั้งนั้นทำให้ ศวฮ.จฬ.     ก้าวเดินมาจนถึงจุดนี้พ.ศ. 2557 มีนาคม 2557 คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย  โดยมีอีหม่ามรัศมี ดำชะไว เป็นประธานจัดงาน

พ.ศ.2557
ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ร่วมจัดงาน Halal Andaman ณ จังหวัดภูเก็ต

พ.ศ.2559
เมษายน – เป็นประธานจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ.1437   ที่ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ คลองเก้า รับเสด็จสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช องค์ประธาน โดยในเวลานั้นไม่มีใครรู้ว่าจะเสด็จเป็นปีสุดท้ายในฐานะผู้แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นับแต่ปีหน้าเป็นต้นไปจะเสด็จพระราชดำเนินในฐานะพระเจ้าอยู่หัว ขอทรงพระเจริญ
กันยายน – ร่วมกับท่านจุฬาราชมนตรีและคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยเข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล วันนั้นท่านจุฬาราชมนตรีแจ้งผมว่าหากจะขอให้รับตำแหน่งประธานจัดงานเมาลิดกลางเป็นครั้งที่สาม จะว่าอย่างไร
ตุลาคม – ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลเชิญกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครบางส่วนและอิหม่ามมัสยิดรอบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จัดพิธีขอพรให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯเป็นการด่วน    ที่ธรรมสถาน พระองค์เสด็จสวรรคตในวันนั้น ในฐานะพสกนิกรพวกเราได้ทำหน้าที่อย่างดีที่สุด
พฤศจิกายน – ประเทศไทยมีปัญหาเรื่องการส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารไปอินโดนีเซียคาราคาซังมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ขอให้ช่วยแก้ปัญหา จึงเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนฝ่ายไทยไปพบประธาน LPPOM MUI เจรจากันที่จาการ์ต้า อินโดนีเซีย ประสบความสำเร็จ การส่งออกที่ชงักงันเริ่มเดินหน้าต่อไปได้

อ่านต่อ

พฤศจิกายน – ประเทศไทยมีปัญหาเรื่องการส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารไปอินโดนีเซียคาราคาซังมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ขอให้ช่วยแก้ปัญหา จึงเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนฝ่ายไทยไปพบประธาน LPPOM MUI เจรจากันที่จาการ์ต้า อินโดนีเซีย ประสบความสำเร็จ การส่งออกที่ชงักงันเริ่มเดินหน้าต่อไปได้

พฤศจิกายน – นำทีมนักวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลประชุม    ร่วมกับท่านจุฬาราชมนตรีและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนาอิสลามของท่านจุฬาราชมนตรีตัดสินเรื่องสารเคมี 115 ตัว ได้ข้อสรุปเพื่อจัดทำหนังสือ H numbers ที่คาดว่าจะเป็นหนังสือด้านอุตสาหกรรมฮาลาลแห่งปี งานด้านนี้ที่ดำเนินการมานานสองปี จบสิ้นลง

ธันวาคม – เป็นประธานจัดงาน Thailand Halal Assembly 2016 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง มีชาวต่างชาติเข้าร่วมงานกว่า 300 องค์กรต่างประเทศเข้าร่วมงานกว่า 40 องค์กร

ธันวาคม – เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนประเทศไทย เข้าร่วมการประชุม SMIIC/OIC General Assembly ที่อิสตันบูล ตุรกี ประเทศไทยได้รับการรับรองให้เข้าเป็นสมาชิก SMIIC นับเป็นประเทศที่มิใช่มุสลิมประเทศแรกที่เข้าร่วม เป็นการแก้คำปรามาสของคนไทยด้วยกันที่ว่าประเทศไทยมิใช่ประเทศมุสลิม จะทำฮาลาลแข่งกับมาเลเซียได้อย่างไร ทั้งๆที่ในข้อเท็จจริง ประเทศไทยส่งออกฮาลาลมากกว่ามาเลเซีย มีคุณภาพการรับรองที่ไม่ด้อยกว่าเลย