เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 Mr. Dinar Sadykov, Director General แห่ง Halal Certification Center, Russia (HCC) ซึ่งเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ตรวจสอบ รับรองและพัฒนามาตรฐานฮาลาลแห่งรัฐ Tatarstan พร้อมเจ้าหน้าที่จากกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ได้เดินทางมายังศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ.) เพื่อพบปะหารือและพูดคุยในเรื่องของวิทยาศาสตร์ฮาลาลเพื่อการสนับสนุนการรับรองฮาลาลที่มีประสิทธิภาพ

ในการนี้ รศ. ดร. วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการและผู้ก่อตั้ง ศวฮ. ได้ทำการบรรยายในหัวข้อที่เกี่ยวกับกระบวนการรับรองฮาลาลของประเทศไทย ที่ผนวกความร่วมมือระหว่างองค์กรศาสนา คือสำนักงานคณะกรรมกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (สกอท.) และองค์กรวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์ (ศวฮ.) เพื่อสร้างกระบวนการรับรองฮาลาลที่มีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ทาง HCC ได้แสดงออกถึงความสนใจและประทับใจในกระบวนการรับรองฮาลาลในประเทศไทยและนวัตกรรมของ ศวฮ. อย่างมากโดยเฉพาะระบบบริหารจัดการเพื่อรับประกันและรับผิดชอบสภาพฮาลาล HAL-Q และนวัตกรรมสบู่ดินชำระล้างนญิสของ ศวฮ. อีกทั้งยังสนใจที่จะมีสร้างความร่วมมือด้านเทคโนโลยีกับ ศวฮ. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของ HCC ในด้านของการมาตรฐานฮาลาลอีกด้วย ซึ่งอาจมีการลงนามความร่วมมือระหว่าง ศวฮ. และ HCC ในการเยือนประเทศรัสเซียของนายกรัฐมนตรี

นอกจากนี้ Mr. Sadykov พร้อมเจ้าหน้าที่จากกระทรวงการต่างประเทศและที่ปรึกษา HAL-Q จาก ศวฮ. ได้เดินทางไปชมการทำงานของโรงงงานบริษัท United Dairy Foods ซึ่งเป็นโรงงานคุณภาพที่มีการวางระบบ HAL-Q และขอการรับรองฮาลาลจาก สกอท. อีกด้วย

Tatarstan เป็นหนึ่งในเขตปกครองตนเองของประเทศรัสเซียซึ่งมีประชากรมุสลิมมากที่สุดในประเทศ โดยทางรัฐบาลแห่งรัฐนั้นได้ให้ความสำคัญกับประเด็นเรื่องอุตสาหกรรมฮาลาลเพื่อมุ่งพัฒนาสู่การเป็นฐานผลิตสินค้าฮาลาลของประเทศรัสเซีย ซึ่งทั้งไทยและรัสเซียต่างเป็นประเทศที่ส่งออกสินค้าฮาลาลโดยธรรมชาติเป็นจำนวนมากทั้งคู่ แต่ประเภทของสินค้านั้นต่างกันและมุ่งเป้าไปยังตลาดที่ต่างกัน การสร้างความร่วมมือทางการค้ากับรัสเซียจึงเป็นแนวทางที่ดีในการส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างสองประเทศ