ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานวิทยาศาสตร์ฮาลาลที่เกิดเป็นแห่งแรกในโลก พร้อมทั้งสรรสร้างวิทยาศาสตร์ฮาลาลให้เป็นเสมือนฑูตสันถวไมตรีประเทศไทยและสังคมนานาชาติ และให้การช่วยเหลือเกื้อกูลแก่ประเทศต่างๆ ด้วยเทคโนโลยีฮาลาลที่กลายเป็นสาขาวิชาการหนึ่ง ซึ่งศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลได้ดำเนินตามพันธกิจเป็นระยะเวลาร่วม 10 ปี จึงได้กำหนดจัดงาน “1 ทศวรรษสถาบันวิทยาศาสตร์ฮาลาลแห่งแรกของโลก” ระหว่างวันที่ 13 – 15 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ฮาลาล อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 12

ภาพบรรยากาศผู้มาร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสครบรอบ 10 ปี ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์