เมื่อวันอังคารที่5 มีนาคม 2556 กระทรวงการต่างประเทศนำคณะสื่อมวลชนสายเศรษฐกิจของประเทศตุรกีศึกษาดูการดำเนินงานของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งเรียนรู้ศักยภาพและมาตรฐานอุตสาหกรรมฮาลาลของไทย

การเข้าเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ของคณะสื่อมวลชนตุรกีในครั้งนี้ จะช่วยประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมอาหารฮาลาลของไทยต่อนักธุรกิจ นักลงทุนและสาธารณชนตุรกีในวงกว้างขึ้น เพราะตุรกีเป็นประเทศมุสลิมที่มีประชากรถึง 75 ล้านคน และประชากรเริ่มใส่ใจในการบริโภคอาหาร/สินค้าที่ประทับตราฮาลาลมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกัน ตุรกีก็สามารถเป็นประตูให้กับอาหาร/สินค้าฮาลาลไทยไปยังทวีปยุโรป ตะวันออกกลาง และเอเซียกลางได้

ในโอกาสนี้ รศ.ดร. วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้นำคณะสื่อมวลชนจากตุรกีชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และหน่วยงานต่างๆภายในศูนย์ฯ เพื่อแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีศักยภาพและเป็นผู้นำทางด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล