สำนักบริหารยุทธศาสตร์และการงบประมาณ สำนักงานมหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล(ศวฮ.) จุฬาฯ ในวันพุธที่ 5 กันยายน 2556 เวลา 13.00 – 14.30 น.
ในครั้งนี้ รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการและผู้ก่อตั้งศวฮ. ได้ทำการนำเสนอถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีต อันนำมาซึ่งการจัดตั้งระบบการมาตรฐานฮาลาล Halal-HACCP ซึ่งผ่านการปรับปรุงและทดสอบมามากกว่า 10 ปี จนกลายเป็นระบบบริหารจัดการเพื่อรับประกันและรับผิดชอบสภาพฮาลาล หรือ Halal Assurance and Liability Quality System: HAL-Q ในที่สุด โดยเน้นย้ำ HAL-Q ในฐานะนวัตกรรมการบริการเพื่อผู้บริโภคทั้งมุสลิมและมิใช่มุสลิม ผ่านนวัตกรรมภายใต้ระบบ HAL-Q เช่นสบู่ดินและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการทวนสอบย้อนกลับตามหลักการศาสนาอิสลาม (SILK) ซึ่งทุกนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นล้วนเป็นไปเพื่อประโยชน์และคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้บริโภคทั้งสิ้น
นอกเหนือจากการบรรยายเรื่อง HAL-Q แล้ว ดร. วินัยได้พาคณะผู้ตรวจประเมินไปชมการจำลองการวางระบบ HAL-Q ทุกขั้นตอนผ่านการนำเสนอในรูปแบบบทบาทสมมุติจากเจ้าหน้าที่ ศวฮ. และยังมีการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล ห้องปฏิบัติการชีวอณูวิทยาฮาลาล วันมูหะมัดนอร์ มะทา การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง สาธิตการชำระล้างด้วยสบู่ดิน และสาธิตโปรแกรม Halal Thailand ในการสแกนผลิตภัณฑ์เพื่อตรวจสอบข้อมูลและสภาพฮาลาตลอดสายการผลิต