เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 14.00 น. เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.) พร้อมด้วยคณะผู้แทน มกอช. มีความประสงค์ขอเข้าเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบและงานด้านวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยและพัฒนาสินค้าฮาลา