เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 เวลา 9.00-12.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาความรู้และส่งเสริมการใช้เครื่องหมายฮาลาลในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้แก่ผุ้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  จึงขอเข้าเยี่ยมชมเพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรู้การบูรณาการศาสนบัญญัติอิสลามเข้ากับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล โดยมี คุณมนัส สืบสันติกุล ที่ปรึกษาผู้อำนวยการด้านบริหารงานบุคคล ได้แนะนำศูนย์ฯ และทำการบรรยายให้ความรู้ในรูปแบบการบูรณาการศาสนบัญญัติ ตามแนวทาง “ศาสนารับรอง วิทยาศาสตร์รองรับ” แก่คณะทำงาน ณ ห้องประชุม ชั้น 12 และห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ ชั้น 11 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

DSC06678 DSC06686 DSC06688 DSC06690  DSC06704 DSC06706 DSC06711DSC06696